O NAUCE W SZKOLE

Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Planowanie przestrzenne miast i osiedli, urbanizacja i budownictwo, urządzanie terenów rolnych, gospodarka gruntami, szacowanie nieruchomości, kształtowanie i ochrona środowiska wymagają prac geodezyjnych, sporządzania map i dokumentacji, geodezyjnej obsługi inwestycji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji gruntów i budynków.

Szkoła policealna kształtująca techników geodetów przygotowuje absolwentów do podejmowania prac w tym zakresie. Wymaga to wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w dziedzinach: geodezji, fotogrametrii, geodezji inżynieryjnej, geodezji urządzeniowo-rolnej, prawa geodezyjnego.

W dobie szybkiego postępu technicznego szczególnie ważne są umiejętności komputerowego pozyskiwania i przetwarzania danych. Bogato wyposażona pracownia informatyczna stwarza możliwości nabycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w ramach realizacji przedmiotu informatyka geodezyjna.

Na kierunku tym w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych słuchacz uczy się m.in.. jak:

 • kreślić, rysować i opisywać mapy
 • prowadzić geodezyjną obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
 • zakładać i prowadzić ewidencje gruntów i budynków, również w systemach informatycznych
 • wykonywać podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych
Po ukończeniu geodezji absolwent otrzymuje tytuł technika geodety i może wykonywać następujące prace:
 • pomiary astronomiczne, grawimetryczne, magnetyczne
 • projektowanie, zakładanie i pomiary osnów geodezyjnych
 • prace projektowe związane z geodezyjnym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego
 • prace związane z geodezyjną obsługą budownictwa przemysłowego
 • geodezyjne opracowania specjalistyczne dla potrzeb projektów wodnych, komunikacyjnych, geologii, leśnictwa, górnictwa itp.
 • komputerowe prace geodezyjne.

 

MIEJSCA PRACY

Technik geodeta może być zatrudniony przy wykonywaniu prac polowych i kameralnych w firmach państwowych i prywatnych, oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej na różnych stanowiskach, np.:
 • samodzielny wykonawca prac geodezyjnych,
 • kierownik zespołu,
 • geodeta gminny.